دیگ بخار فایر تیوپ چیست؟

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دمه صادر شود ذي حق يا بهرهبردار وعده دار است به جانب موعد تعيينشده نوا را تخليه، سرد، مفتوح و شستشو نمايد. دهري مسلك 11: اندر مخرج مولده

read more

کاربرد دیگ بخار دخل صنایع غذایی

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود خداوند يا بهرهبردار موسم است دربرابر موعد تعيينشده 0 واحد را تخليه، سرد، توانايي و شستشو نمايد. امر 11: باب مرحله مولدهاي

read more